Algemene Leveringsvoorwaarden

§ 1 - Geldigheid en het aangaan van contracten

 1. Op alle leveringen, inspanningen en aanbiedingen van Pyramidenkönig zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Pyramidenkönig van toepassing en wel de op het moment van ondertekening voorliggende versie van het contract. Deze voorwaarden zijn daarmee eveneens bindend voor alle toekomstige zakelijke contacten, ook als deze niet nadrukkelijk nader overeengekomen zijn.
 2. De in advertenties en op prijs-vergelijkingssites e.d. genoemde aanbiedingen zijn - eveneens wat de prijs betreft - geheel vrijblijvend.
 3. Een eenmaal geplaatste bestelling is bindend. We zullen een dergelijke bestelling binnen vier weken accepteren door middel van verzending van een opdrachtbevestiging of door het versturen van uw bestelling binnen deze termijn.

§ 2 - Prijzen

 • De prijzen zoals in de offerte aangegeven zijn bindend. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

§ 3 - Levering

 1. Deellevering en deeluitvoeringen, mits in redelijkheid, zijn toegestaan. Elke redelijke deellevering en deeluitvoering gelden in dit geval als aparte levering en uitvoering.
 2. Voor zover de verkoper niet vooraf de bestelling definitief heeft geweigerd, kan de koper tot 4 weken na overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de verkoper schriftelijk verzoeken, binnen een redelijke termijn te leveren. Met deze aanmaning wordt de verkoper in gebreke gesteld.
 3. In het geval van in gebreke blijven van de verkoper kan de koper eveneens schriftelijk een redelijke termijn voor latere uitvoering van de opdracht bepalen. Voor zover de koper schriftelijk een redelijke termijn voor de (late) uitvoering heeft gesteld aan de verkoper en de opdracht, de verkoper verwijtbaar, nog niet naar behoren is uitgevoerd, heeft de koper recht op schadevergoeding in plaats van de prestatie. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding over de gehele uitvoering, indien de verkoper de inspanning niet moedwillig veroorzaakt heeft en indien het plichtsverzuim onbeduidend is. De schadevergoeding blijft bij geringe nalatigheid beperkt tot maximaal 10% van de aankoopprijs. Wanneer de koper een rechtspersoon is in de zin van de wet, of als het gaat om een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen of een ondernemer in de zin van §14 BGB (van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht) heeft hij alleen dan recht op schadevergoeding indien er sprake is van voorbedachte rade of bij grove nalatigheid.
 4. De leveringstermijn wordt navenant verlengd bij niet door de verkoper veroorzaakte storingen binnen het bedrijf van de verkoper of bij diens leveranciers. Dat geldt vooral voor stakingen en buitensluitingen, evenals overmacht vanwege onvoorspelbare omstandigheden en zulks buiten zijn schuld.
 5. Pyramidenkönig Di Napoli bepaalt de wijze van verzending. Bijzondere wensen van de klanten hieromtrent kunnen uitsluitend worden gehonoreerd, als deze bij plaatsing van de order kenbaar zijn gemaakt en schriftelijk door ons zijn bevestigd. Aanvullende kosten voor bijzondere leverings- en verzendeisen zijn altijd kosten koper. De levering geschiedt gebruikelijk op de begane grond bij de eerste afsluitbare deur. De plaats van aflevering kan schriftelijk en op kosten van de koper anders overeengekomen worden.
 6. De verzendkosten worden bij de bestelling getoond. Bij een totaallevering van deelorders worden de totale verzendkosten bij bevestiging van de opdracht bekendgemaakt.

§ 4 - Herroepingsrecht voor consumenten

 • Herroepingsrecht:
  U hebt het recht uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) te herroepen of - indien u de goederen binnen de termijn hebt ontvangen - door deze goederen te retourneren.
  Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet vóór ontvangst van de goederen door de koper (bij periodieke levering van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en niet vóór voltooiing van onze informatieplicht volgens artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB (inleiding bij de Duitse wet betreffende het privaatrecht), evenals onze plicht volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB (Duitse wet betreffende het privaatrecht) in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. Met inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende om de herroeping of de goederen binnen de gestelde termijn te retourneren. U dient uw herroeping te richten aan:

  Pyramidenkönig
  Eigenaar: Diego Di Napoli
  Robert-Perthel-Str. 82
  DE-50739 Köln
  Fax: +49 221 13 99 932
  E-Mail: pyramiden@gaetanodinapoli.com

 • Gevolgen herroeping
  In het geval van een effectieve herroeping dienen de wederzijdse prestaties te worden geretourneerd. Dat geldt ook voor eventueel voordeel (bijv. rente). Bent u niet in staat de levering geheel of gedeeltelijk of slechts in ondeugdelijke staat te retourneren, dient u een en ander gelijkwaardig te vervangen. Dit geldt niet indien de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het testen van de goederen – zoals dit ook in een winkel mogelijk zou zijn. U kunt de vervangingsplicht voorkomen door de goederen zoals voorgeschreven te gebruiken, of de goederen niet in gebruik te nemen als zijnde uw eigendom en al hetgeen na te laten wat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op de waarde van deze goederen. Bij goederen die geschikt zijn voor verzending per post is het risico voor de Pyramidenköning.
  De verkoper draagt altijd de kosten voor zending en principieel voor retourzending. Dit is niet van toepassing wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs voor de geretourneerde goederen niet hoger is dan € 40, -. Dit geldt eveneens bij een hogere prijs van goederen indien u op het moment van herroeping de tegenprestatie dan wel een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft verricht. Goederen die niet geschikt zijn voor verzending per post worden bij u opgehaald. Verplichtingen voor restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen te zijn vervuld. Deze termijn gaat in op het moment van verzending van uw herroeping of van de goederen en voor Pyramidenköning met ontvangst ervan.

 • Uitzonderingen voor herroeping:
  Het herroepingsrecht geldt niet voor op afstand overeengekomen contracten voor levering van goederen die naar de wensen van de klant speciaal voor hem zijn vervaardigd of die aan de bijzondere eisen van de klant zijn aangepast.

  Einde herroepingsinformatie

§ 5 - Retour afwikkeling

 • Voor zover de klant het met ons gesloten contract effectief heeft geannuleerd of recht heeft op teruggave om wat voor reden dan ook, gelden voor de retourafwikkeling de volgende regels:
 1. De koper stuurt de goederen retour voor zover deze per post kunnen worden verzonden. Mocht dat niet het geval zijn dan geven wij opdracht aan een transportbedrijf voor het ophalen van de goederen.
 2. De kosten voor de retourzending zijn voor de koper, voor zover de waarde van de goederen hoger is dan € 40,00 en als er geen aanbetaling is gedaan.
 3. De kosten voor het retour zenden zijn eveneens voor de koper als de goederen vanwege transportbepalingen niet per DHL als pakket kunnen worden verzonden (goederen met een groot volume).
 4. Voor eventuele waardevermindering van de goederen dient de koper voor waardevervanging te zorgen. Dat geldt niet voor zover de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het testen van de goederen.
 5. Aan Pyramidenkönig betaalde bedragen worden, nadat wij de goederen retour hebben ontvangen, uitsluitend één voor één aan de koper terugbetaald. Wij zijn niet verplicht tot betaling tot wij de goederen hebben ontvangen. De termijn volgens § 286 lid 3 BGB is dan ook niet van toepassing. Pyramidenkönig is niet gerechtigd om inhoudingen toe te passen van aan Pyramidenkönig betaalde bedragen in het geval van een effectieve annulering, als de klant kan aantonen dat hij de goederen volgens voorschrift per post heeft verzonden of heeft overgedragen aan een transportonderneming.
 6. Freight-collect packages shall not be accepted. Costs incurred by the Customer in this connection shall not be paid by us.
 7. Goods that have been modified or custom-made at the request of the Buyer are non-returnable.
 8. Retourzendingen die niet voortvloeien uit het recht van de klant tot verbreking van het contract in het kader van de rechten op garantie, worden uitsluitend geaccepteerd op basis van een voorafgaande schriftelijke toestemming van Pyramidenkönig. Indien deze niet kan worden overlegd, kunnen wij de aanname weigeren c.q. de goederen op kosten van de afzender terugzenden.

§ 6 - Uitvoering

 1. Bij afmetingen, hoeveelheden, gewicht en sterktes gelden de gebruikelijke marges. Hierbij accepteert de koper afwijkingen van de productiematen van +/- 5 mm als gebruikelijke marges, tenzij het om een onredelijke afwijking gaat.
 2. Aanpassingen en verdere ontwikkelingen in het kader van technische vooruitgang van onze producten, zoals vermeld in op het productoverzicht behoeven geen bijzondere vermelding, tenzij deze verandering in het afzonderlijke geval onredelijk is voor de koper.
 3. Informatie en afbeeldingen betreffende kleuren van materiaal van de schuimstoffen zijn niet bindend. Deze kunnen variëren in het kader van beschikbaarheid. Dit geldt overigens niet voor de hoesstoffen.
 4. Op maat gemaakte goederen worden niet teruggenomen. Het recht op vrijwaring blijft hierop wel van toepassing. Voor op maat gemaakte goederen zijn de in onze schriftelijke opdrachtbevestiging genoemde gegevens bepalend voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij wij binnen een week een schriftelijke annulering ontvangen van de koper.
 5. Als de koper voor uitvoering van zijn individuele opdrachten tekeningen, modellen of monsters ter beschikking stelt, garandeert hij dat daarmee geen rechten van derden worden aangetast. Schending van auteursrechten kan daarom niet in het geding zijn. Voor het geval dat wij een verbod krijgen op de uitvoering van een dergelijke opdracht op maat, is aan ons het recht de werkzaamheden op te schorten tot een oplossing in goed overleg is gevonden of er een rechtsgeldige opheldering is ten aanzien van de rechtspositie.

§ 7 - Betaling

 1. De koper kan vooruitbetalen door middel van een overschrijving, een gedeeltelijke vooruitbetaling of hij kan betalen op het moment van afhalen van de goederen.
 2. Betaling op rekening is eerst dan mogelijk na de opening van een krediet-klantenrekening.
 3. De koper kan uitsluitend een tegenvordering of een recht op inhouding doen gelden, indien zijn tegenvordering geaccepteerd of rechtsgeldig is vastgesteld.

§ 8 - Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Klachten met betrekking tot de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde goederen dienen, voor zover het gaat om zogenaamde zichtbare gebreken, onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een week na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.

§ 9 - Overdracht

 • De rechten uit de met Pyramidenkönig overeengekomen zaken, vooral de eisen op vrijwaring, kunnen niet worden overgedragen.

§ 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de koper de vorderingen volgens het koopcontract heeft voldaan.
 2. Als de koper een juridisch persoon is van het openbaar recht of als het gaat om een publiekrechtelijk afgezonderd vermogen of een ondernemer in de zin van §14 BGB (van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht), waarbij het afsluiten van een contract behoort tot het uitvoeren van zijn werkzaamheden als ondernemer, geldt het eigendomsvoorbehoud voor die vorderingen die de verkoper heeft vanuit zijn lopende zakenrelaties tegenover de koper. De bewerking en afwerking van goederen gebeurt buiten de aankoop van het eigendom volgens § 950 BGB. De bewerkte goederen dienen als waarborg ter hoogte van het factuurbedrag van de voorwaardelijke goederen. Met het doorverkopen van de goederen staat de koper alle daaruit voortvloeiende vorderingen af aan de verkoper. De afgestane vordering dient als waarborg van de vordering van de koopprijs, en bij lopende rekening voor de vordering van het saldo ter hoogte van de factuurwaarde van de verkochte goederen.
 3. De verkoper is verplicht om op verzoek van de koper afstand te doen van het eigendomsvoorbehoud, als de koper aan alle bestaande vorderingen betreffende de gekochte goederen heeft voldaan en als er voor de overige eisen uit de lopende zakenrelatie een passende waarborg bestaat.

§ 11 - Bescherming van privacy

 • De door de bestelling van de klant ontvangen gegevens worden voor het afronden van het contract bewerkt en opgeslagen. De beschikbaarstelling ervan aan derden gebeurt uitsluitend in het kader van de afwikkeling van het contract.

§ 12 - Plaats van levering en toepasbaar recht

 1. De plaats van levering is Köln, Duitsland.
 2. Er geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten.

§ 13 - Plaats van levering en toepasbaar recht

 • Bij nietigheid van afzonderlijke bepalingen blijft de geldigheid van de overige bepalingen bestaan.

Terug naar boven